Kişisel Verileri Koruma
Kanunu Politikası

Giriş

6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması hususunda, müşterilerin konu edinmesi hakkında bilgi sağlamak ve ayrıca gayrimenkul alanında aracılık etmek amacıyla hizmeti sunucusu olan RUUF Gayrimenkul ve Finansal Danışmanlık A.Ş. (RUUF A.Ş.) veri güvenliğini kurumsal politika olarak öncelemekte olup bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde (RUUF A.Ş.) tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve RUUF A.Ş.nin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle RUUF A.Ş. kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.

Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile internet sitesinde yapmış olduğunuz gezinti ve üyelik sağlayarak müşteri portföyüne dahil olmanız gibi aşamalarda kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve RUUF A.Ş. uhdesinde korunmaktadır.

Amaç

İşbu Politika, kişisel verilerin RUUF A.Ş. tarafından toplanması, elde edilmesi, kullanılması, aktarılması, paylaşması, saklanması ve imha edilmesi süreçleri ve bu süreçlerde öncelediği prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Politikada, RUUF A.Ş. tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalar RUUF A.Ş.  çalışanlarını, işbu internet sitesinde gezinenleri, aktif veya potansiyel müşterileri RUUF A.Ş. ile iş, tedarik ve hizmet dahil ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere her türlü ilişki içinde bulunan gerçek kişileri kapsamaktadır.

Kapsam

İlgili Mevzuat Açısından

Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenmiş olan “Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması” düzenlemesi ve bu düzenleme de esas alınarak kanunlaştırılan KVKK ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik gibi ikincil mevzuat esas alınarak Politika’nın kapsamı belirlenmiştir.

KVKK 10. maddeye uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatılmaktadır. Bu kapsamda RUUF A.Ş.tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında RUUF A.Ş. nin kimliğini ve yetkilisini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVKK 11. madde kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır.

RUUF A.Ş.  Anayasa’nın 20. ve KVKK 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. RUUF A.Ş. kişisel veri sahipleri ile ilgililere, kişisel verilerin korunmasındaki kurum politikasını, çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla dijital ortamlarda da duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır. Ayrıca RUUF A.Ş.  ilgili kişileri; kişilerin “açık rıza”sına başvurduğu zamanlar başta olmak üzere, kendi faaliyetleri ve kanundaki maddeler hakkında sözlü, gerekirse veya talep edilirse yazılı şekilde de bilgilendirmektedir.

Uygulanacak Kişiler Açısından

Politika; RUUF A.Ş. nin danışanları, müşterileri, çalışanları, yetkilileri, internet sitesini ziyaret edenler, fiziki veya dijital olarak işletmeye veya işletme unsurlarına kayıt oluşturanlar, işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşların çalışanları, tedarikçi yetkilileri, sözleşmesel ilişkiye girilen veya girecek olan gerçek kişiler, sözleşme aşamasına geçmiş olsun olmasın teklif ve değerlendirme sürecinde iletişime geçilen gerçek kişiler dahil ancak bunlar ile sınırlı olmayacak şekilde kişisel verileri RUUF A.Ş.tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilere ilişkin hazırlanmıştır ve bu belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır.

Bu Politika uyarınca işlenen her türlü veri Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na uygun şekilde yasal süreler dahilinde uygun araç ve yöntemler ile imha edilecektir. Bu Politika, hiçbir şekilde tüzel kişilere ve tüzel kişi verilerine uygulanmayacaktır.

Politika’nın Yürürlüğü

Politika, RUUF A.Ş. ye ait olan internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Politika, RUUF A.Ş. nin tüm ticari faaliyetleri süreçlerinde uygulanır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Otomatik yollarla işleme bilgisayar, mobil cihaz vb. otomasyon sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen veri işlemelerini ifade ederken; otomatik olmayan yollarla işleme ise herhangi bir otomasyon sistemi kullanılmaksızın elle (manuel) gerçekleştirilen veri işlemelerini ifade eder. RUUF A.Ş. ’ye ait veri kayıt sisteminde yer alan verileriniz gezintiniz sebebiyle toplanan IP verilerinizdir. Bu verilerinize erişim Çerez Politikamızda yer alan kurallar ile birlikte gerçekleşir.Çerez Politikamıza erişmek için tıklayınız.

Gezintiniz halinde eğer ki üye ol butonundan RUUF A.Ş. sistemine üye olur iseniz vermiş olduğunuz kimlik verileriniz (isim ve soyisim), iletişim verileriniz (e-posta adresi ve telefon numarası, kullandığınız cihaz bilgisi, log kayıtları ve IP verileri, Kaynak ve hedef nokta bilgileri), mesleki verileriniz (işveren kurum bilgileri ve meslek /pozisyon verileri) ve finansal verileriniz (son üç aylık bordrosu, banka hesap dökümü ve SGK hizmet belgesi dökümünü) işlenmektedir.

Bu veriler aynı zamanda Avrupa Birliği merkezli Amazon AWS, Hubspot bulut sisteminde kaydedilmektedir. Veri kayıt sistemini kullandığımız Amazon AWS  ve Hubspot  bulut sistemleri ile RUUF A.Ş. arasında kişisel verilerin korunması ve saklanması hususunda teknik ve idari tedbirlere ilişkin olarak gizlilik protokolleri hukuka uygun olarak imzalanmıştır. Amazon AWS ve Hubspot bulut sistemlerinin gizlilik politikasına ulaşmak için tıklayınız.

Yurt dışına aktarıma üye ol butonu altında yer alan ikazlardan açık rıza beyanı ile birlikte açık rıza vermiş olmaktasınız. Hatırlatılmalıdır ki RUUF A.Ş. internet sitesinde bulunan gayrimenkullere ve kişiselleştirilmiş ödeme planı alternatiflerine erişebilmeniz için üye olmanız şarttır.

Eğer ki Gayrimenkul Yatırım Fonunun sunmuş olduğu finansal model dahilinde konut edinme programına dahil olmaya karar verirseniz sözleşme süreçlerinde işlenecek olan verileriniz ile ilgili ayrıca bir politika tarafınıza sunulmaktadır. İşbu internet sitesine üye olmak ile beraber belirtilen veriler (kimlik verilerinden isim ve soyisim, iletişim verilerinden e-posta adresi ve telefon numarası, kullandığınız cihaz bilgisi, log kayıtları ve IP verileri, Kaynak ve hedef nokta bilgileri, mesleki verilerden işveren kurum bilgileri ve meslek /pozisyon verileri ve finansal verilerden son üç aylık bordrosu, banka hesap dökümü ve SGK hizmet belgesi dökümü) haricinde başkaca verileriniz işlenmemekte, RUUF A.Ş. tarafından kredi araştırma ve sorgulama gibi işlemler kesinlikle yapılmamaktadır. Üyeliğiniz ile birlikte kimlik ve iletişim verileriniz istatistiki amaçlar dahilinde gerekli anonimleştirme işlemi yapılarak Gayrimenkul Yatırım Fonu’na aktarılabilir.

Yukarıda belirtilen kategoriler ilgili kişileri bilgilendirme amaçlı olup, RUUF A.Ş.'nin gelecekteki işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için başka kategoriler ekleme ve hali hazırda işlenen ancak işlenme şartı ve sebebi ortadan kalkan veriler bakımından yasal saklama ve imha süreleri sona erince silme hakkı saklıdır.

Bu gibi durumlarda RUUF A.Ş. müşterilerine en hızlı şekilde bilgilendirmeye devam edebilmek için, belirtilen kategorileri internet gezginlerini, aktif ve potansiyel müşterileri ilgili metinlerde güncellemeye devam edecektir.

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak RUUF A.Ş. tarafından kişisel verisi işlenen kişilerin açık rızası ayrıca düzenlenen “açık rıza metinleri” ile temin edilmektedir. İnternet sitesi üzerinden herhangi bir özel nitelikli kişisel veriniz işlenmemektedir.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri

Tarafınıza ait kişisel veriler internet sitesi gezintileriniz, e-posta, telefon, sosyal medya üzerinden yapılan yönlendirme ile veya diğer dijital mecralar üzerinden yapılan tercihler ve bilgi girişleriyle, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla, internet siteleri ziyaret edilirken yapılan tercihlerle ve/veya toplanan çerezlerle RUUF A.Ş. ile iletişime geçildiğinde otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda temin edilmektedir.

Kişisel Veriler ve Sahiplerine İlişkin Kategorizasyon

Kişisel veriler aşağıdaki Tablo-1’de belirtilen şekilde kategorize edilmiştir. Tablo-2’de de Kişisel Veri Sahiplerine ilişkin kategorizasyon görülmektedir.
VERİ KATEGORİZASYONUAÇIKLAMA
Kimlik VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir;

Örn: ad-soyad, doğum yılı, IP adresi gibi veriler.

Veri Sahibi Kategorisi: müşteriler, üye olanlar, mail gönderenler, mesaj bırakanlar.
İletişim VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; ilgili kişi ile kontak kurulabilmesi için gerekli olan verilerdir;

Örn: telefon numarası, e-mail adresi kullandığınız cihaz bilgisi, log kayıtları ve IP verileri, Kaynak ve hedef nokta bilgileri gibi veriler

Veri Sahibi Kategorisi: müşteriler, üye olanlar, mail gönderenler, mesaj bırakanlar.
Mesleki VeriKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; ilgili kişinin mesleki verileri verilerdir;

Örn: işveren kurum bilgileri ve meslek /pozisyon verileri
Finansal VeriKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; maaş, kazanç, kar, kredibilte gibi kişiye ait gelirleri ortaya koyan verilerdir.

Örn: son üç aylık bordrosu, banka hesap dökümü ve SGK hizmet belgesi dökümünü

Veri Sahibi: müşteriler, üye olanlar, mail atanlar, mesaj bırakanlar.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile RUUF A.Ş. bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri resen veya veri sahibinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerin yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmesini ifade etmektedir. Verilerin anonim hale getirilmesiyle, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi kastedilmektedir.

KVKK’nın 28. maddesine uygun olarak anonimleştirilmiş kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemler KVKK kapsamı dışında olduğundan kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaz.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Öncelikli olarak Anayasa olmak kaydıyla, Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, RUUF A.Ş. kişisel verilerin yurt içindeki kişi, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkat göstermektedir. Bu kapsamda RUUF A.Ş. tarafından kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddesinde ve yeterli önlemleri almak kaydıyla amaç ve şartlar kapsamında işlemekte yurt içi merkezli Gayrimenkul Yatırım Fonu ve yurt dışı merkezli Amazon AWS ve Hubspot Bulut sistemlerine aktarmakta ve burada saklanmaktadır.

Ancak yasal denetimler kapsamında ilgili Bakanlığın veya kamu kurum ve kuruluşlarının talebi ile sınırlı şekilde verilerinizin aktarılması mümkündür. Halihazırda böyle bir aktarım mevcut olmadığından bu durum gelecek dönemdeki süreçler için bir ihtimaldir.RUUF A.Ş. kişisel verilerinizi, yürürlükte olan mevzuata uygun olarak; hizmet ve faaliyetlerimizin sunulması ve geliştirilmesi için danışman firmalar, web tabanlı kullanılan sistemlere veya uygulamalara, faaliyetlerin idaresi, yönetimi, politikalarının uygulanabilmesi, iş akışının verimli bir şekilde yönetilip yürütülmesi ilgili personele, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş resmi kurum ve kuruluşlara ve alt birimlerine ayrıca kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, bu talep ile sınırlı olacak şekilde yetkili kişi veya kurumlarla, avukatlara, denetçilere ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler ile resmî kurum ve kuruluşlara, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize RUUF A.Ş. 'nin hukuki yükümlülükleri kapsamında, talep edilmesi veya mevzuat doğrultusunda gerekmesi veya bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında olması halinde idari ve adli merciler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi mercilere 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca ve yukarıda belirtilmiş istisnalar dahilinde ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanıza başvurularak aktarılabilmektedir.

Aydınlatma Yükümlülüğü

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. RUUF A.Ş. bu kapsamda KVKK 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır.

RUUF A.Ş.'nin işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için de açık rıza beyanları hazırlanmıştır.

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

RUUF A.Ş. 6698 Sayılı Kanun’un 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve Kurul’a bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. Kurul tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, Kurul’un internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

Veri Sahibinin Hakları

RUUF A.Ş. tarafından işbu Politika’da yer alan esaslara uygun olarak işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, KVKK’nın 11. maddesinde veri sahipleri için tanınan hakların kullandırılması konusunda gerekli önlemler alınmıştır. Bahse konu haklar şunlardır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını, RUUF A.Ş. iletişim adreslerine, posta, e- posta yahut iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla ileterek kullanabilirler. RUUF A.Ş. ilgili başvurulara yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır. RUUF A.Ş., talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, RUUF A.Ş. tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, RUUF A.Ş. tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir.

RUUF A.Ş. Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Saklanması

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında sayılan “bilgi talep etme” hakkını kullanması durumunda hangi kişisel verinin ne kadar süre ile saklanacağına dair detaylı bilgi sağlanır. RUUF A.Ş., ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve RUUF A.Ş. sbelirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel verileryalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

Güncelleme, Uyum ve Değişiklikler

RUUF A.Ş. Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurul kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politika’nın sonunda açıklanır. İşbu Politika’nın revizyon edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde Politika’nın revizyon edilmiş hali veya yeni politika örneği internet sitesinde ilan edilecektir.