20.05.2024
3dk okuma

Kira Kontratının Geçersiz Olduğu Durumlar

Kira Kontratının Geçersiz Olduğu Durumlar
Türk Borçlar Kanunu’na (TBK) göre, kira sözleşmeleri ile ilgili hükümlere aykırı olan sözleşmeler geçersiz sayılır. Kira kontratının geçersiz olduğu durumlar, tarafların haklarını korumak ve adil bir sözleşme ortamı sağlamak amacıyla belirlenmiştir.
Örneğin, TBK’nın 323. maddesi, kiracının, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça kira ilişkisini başkasına devredemeyeceğini belirtir. Kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar da geçersizdir.
Taraflardan birinin kira ilişkisinin devamını çekilmez hale getiren önemli sebepler varsa sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.
Kira öder gibi ev sahibi olun!
RUUF ile istediğiniz eve peşinat ödemeden sahip olun, içinde hemen oturmaya başlayın.
Hemen Başvur

Kira Kontratının Geçersiz Sayıldığı Genel Durumlar

Kira kontratı, kontratın kanuna, ahlaka veya kamu düzenine aykırı olması, taraflardan birinin ehliyetsiz olması, sözleşmenin zorla veya tehditle imzalatılması, kira kontratının yazılı şekil şartına uymaması, kiralanan mülkün kullanımının yasalara aykırı olması gibi durumlarda geçersiz sayılır.

Yasal Koşulların Eksikliği

TBK’nın 323. maddesi, kira ilişkisinin devrinin kiraya verenin yazılı rızası olmadan yapılamayacağını belirtir. Ayrıca TBK madde 344’e göre, yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin tarafların anlaşmaları, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir.
Yasal koşulların eksikliği durumunda, kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Bu, sözleşmenin belirli koşullar altında geçersiz sayılacağı anlamına gelir. Örneğin, kira bedelinin belirlenmesi ve ödenmesi, kiralananın teslimi, kira süresi gibi temel unsurların eksikliği veya hatalı olması, sözleşmenin geçersiz sayılmasına neden olur.

Usulsüz İmza ve Bilgiler

Kira sözleşmesinin geçerli olabilmesi için tarafların açık rızası ve sözleşmenin esaslı noktalarında anlaşma sağlanması gerekir. Kira sözleşmesinde; kiralama süresi, kira bedeli, depozito, demirbaşlar, kullanım ve teslim şekilleri, daire sahibinin TC kimlik numarası, imzası ve kiranın yatırılacağı hesap numarası gibi bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde yer alması zorunludur.
Kira kontratında imzalar eksikse veya yanlış bilgiler içeriyorsa bu durum sözleşmenin hukuki geçerliliğini etkiler. Kiracının veya kiraya verenin imzasının olmaması, yanlış veya eksik bilgilerin bulunması gibi durumlar, sözleşmenin taraflar arasında bağlayıcı olmadığını gösterir. Bu tür usulsüzlükler, sözleşmenin feshedilmesine veya mahkemede geçersiz sayılmasına yol açar.

Kira Konusu Taşınmazın Yasalara Aykırı Kullanımı

Kira kontratıyla kiralanacak olan taşınmazın, yasalara aykırı bir amaç için kiralanması durumunda sözleşme geçersiz sayılır. Örneğin, konut amaçlı bir taşınmazın ticari faaliyetler için kiralanması gibi durumlarda sözleşme geçersiz olur.

Kira İlişkisinin Devri

Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadan kira ilişkisini başkasına devredemez. Türk Borçlar Kanunu'na göre, kiracı, kira hakkını tamamen veya kısmen devretmek için kiraya verenin yazılı iznini almalıdır.
Kiraya verenin izni olmaksızın yapılan devirler hukuki açıdan geçersizdir. Kiracı, devir işleminden sonra kira sözleşmesinin tüm yükümlülüklerinden kurtulmaz; devir sonrasında da sorumluluğu devam edebilir. Bu nedenle, kiracıların kira ilişkisini devretmek istediklerinde mutlaka kiraya verenin iznini almaları ve hukuki süreci takip etmeleri gerekir.

Dava Sebeplerinin Sınırlılığı

Kira sözleşmesinden kaynaklanan alacak ve hak talepleri için açılacak davalar, sözleşme ihlali, temerrüt veya sözleşmenin geçersizliği gibi belirli nedenlere dayandırılmalıdır.
Dolayısıyla, kiracı veya kiraya verenin dava açabilmek için bu belirli nedenlere dayanması ve hukuki süreci bu doğrultuda yürütmesi gerekir. Bu sınırlılıklar, hukuki süreçlerin adil olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla konulmuştur.
Paylaş
Bugün taşının, parça parça sahip olun!
Hemen şimdi kayıt olarak hayalinizdeki eve sahip olmak için ilk adımı atabilir,
bekleme listesinde yerinizi alabilirsiniz.