Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

RUUF A.Ş. olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. bu aydınlatma metni aracılığı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. madde ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i kapsamında kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini; hangi amaçlarla kimlere aktarılacağını, toplanma yöntemini ve hukuki sebebini, verilerinizin işlenmesi ile ilgili kullanabileceğiniz hakları bildirmekle yükümlüyüz.

1. Tanımlar

Bu metinde geçen;

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

KVKK : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan RUUF A.Ş’yi, ifade eder.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesi

www.ruuf.com.tr internet sitesi üzerinde işlenen verileriniz ile ilgili veri sorumlusu RUUF A.Ş. olup mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemektedir. İnternet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre değişiklik gösterebilmekle beraber, aşağıda yer alan verileriniz elektronik ortam üzerinden beyanınız doğrultusunda ya da bilginiz dâhilinde toplanabilecektir:

Üye ol sekmesinden RUUF A.Ş. sistemine üye olmanız durumunda; kimlik verilerinden isim ve soyisim, iletişim verilerinden e-posta adresi ve telefon numarası, mesleki verilerden işveren kurum bilgileri ve meslek /pozisyon verileri ve finansal verilerden son üç aylık bordrosu, banka hesap dökümü ve SGK hizmet belgesi dökümü, kullandığınız cihaz bilgisi, log kayıtları ve IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri),

Bize Ulaşın sekmelerinden iletişim kurmanız durumunda; bize sunduğunuz isim soyisim, e-posta adresi, iletişim içeriği ile kullandığınız cihaz bilgisi, log kayıtları ve IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri),

Kanuni gereklilik sebebiyle; www.ruuf.com.tr adresine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri) bilgileri,www.ruuf.com.tr sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı verileriniz.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörüldüğü üzere; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Bu metinde geçen;

 • Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
 • RUUF A.Ş. tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanabilmesi,
 • Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilebilmesi ve idari operasyonların yürütülebilmesi,
 • Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi

amaçlarıyla, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

 • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Veri Sorumlusunun bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması,
 • Gerekli olması halinde açık rızanızın alınması,

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz; hizmet ve faaliyetlerimizin sunulması ve tanıtılması için iş birliği yapılan, hizmet alınan iş ortaklarımız; avukatlar, denetçiler ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, mahkeme gibi resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kurum veya kuruluşlarına KVKK 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz aynı zamanda Avrupa Birliği merkezli Amazon AWS ve Hubspot bulut sisteminde aktarılmakta, kaydedilmekte ve saklanmaktadır. Verilerinizin yurt dışına aktarılması ile ilgili olarak açık rıza vermeniz yasal gerekliliktir. Lütfen bu aydınlatma metnini okuyup anladıktan sonra ayrıca karşınıza çıkacak sekmeden kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasına ilişkin olarak açık rıza metnini inceleyiniz ve onay vermeniz halinde “onay veriyorum” kutucuğunu işaretleyiniz.

Veri kayıt sistemini kullandığımız Amazon AWS bulut sistemleri ile RUUF A.Ş. arasında kişisel verilerin korunması ve saklanması hususunda gerekli idari ve teknik tedbirler taraflarca imzalanan gizlilik politikası kapsamında alınmıştır.

5. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.


Haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektupla veya şahsen veya noter kanalıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise işbu posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

KVKK m.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin imha edilmesini RUUF A.Ş.den talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda RUUF A.Ş. tarafından seçilen imha yöntemini neden seçildiği ile ilgili RUUF A.Ş.den bilgi talep edebilirsiniz.

Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla RUUF A.Ş. ye ulaştırılmasından itibaren en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"'de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup RUUF A.Ş. sizden yalnızca başvurucu ile veri sahibinin eşleştirilebilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına bazı doğrulayıcı bilgiler talep edilecektir.

RUUF A.Ş. olarak, www.ruuf.com.tr içerisinde başkaca sitelere bağlantılar bulunduğu takdirde RUUF A.Ş.nin gizlilik ilkelerinin sadece www.ruuf.com.tr dijital platformumuzda uygulanacağını, bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.